Introductie

Wanneer een lid meerdere keren voorkomt in het ledenbestand is het verstandig om deze samen te voegen. Dit artikel legt uit hoe u leden kunt samenvoegen.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.6 en nieuwer.


Procedure

Na verloop van tijd kan een speler meerdere keren in het ledenbestand voorkomen. Een veel voorkomende oorzaak is dat gastspelers telkens als nieuwe gastspeler worden ingebracht bij het aanmaken van een zitting. Een andere oorzaak is dat een speler van buiten de club eerst als invaller wordt opgenomen en later als volwaardig lid aan het ledenbestand wordt toegevoegd. Spelers die als meerdere leden voorkomen in het ledenbestand kunnen verwarrend werken. U maakt bijvoorbeeld een wijziging bij het eerste lid, maar u deelt het tweede lid in in uw zitting. Vervolgens ziet u echter de gemaakte wijzigingen niet terugkomen in de zitting. Uit oogpunt van goed ledenbeheer is het daarom verstandig om regelmatig te controleren op dubbel voorkomende leden en deze samen te voegen.


Stappenplan voor leden samenvoegen

Ga naar het tabblad Club en kies Spelers Ontdubbelen.


U krijgt het volgende scherm te zien:

Selecteer de optie die het beste bij uw situatie past:

  • Achternaam, voornaam en lidnummer: voegt spelers samen waar al deze drie velden overeen komen.
  • Achternaam en voornaam: voegt spelers samen waar achternaam en voornaam overeen komen.
  • Lidnummer: voegt spelers samen op basis van lidnummer.

In Bridge-It is meestal de tweede optie (achternaam en voornaam komen overeen) de keuze die het gewenste resultaat oplevert.

Druk op Ontdubbelen. U krijgt nu te zien hoeveel gevallen van dubbel voorkomende spelers zijn gevonden en kunt per dubbele speler aangeven wat er meet moet gebeuren. Een voorbeeld hiervan is dit scherm:

In bovenstaand voorbeeld zijn er twee gevallen van dubbele spelers aangetroffen. Het eerste geval is de speler Jan Jansen die driemaal voorkomt. U ziet deze speler driemaal staan met de persoonlijke informatie die per speler is opgegeven en in welk ledenbestand deze speler voorkomt.

U selecteert nu één van drie spelers die u wilt behouden en drukt vervolgens op Samenvoegen. Het volgende gebeurt nu:

  • De niet-geselecteerde spelers worden samengevoegd met de geselecteerde speler en ze worden gezamenlijk tot één speler teruggebracht.
  • In de zittingen en competities worden verwijzingen naar de niet-geselecteerde spelers veranderd in verwijzingen naar de geselecteerde speler.
  • De informatie van de geselecteerde speler blijft behouden.
  • De niet-geselecteerde spelers en hun gegevens worden verwijderd uit de database.
  • De geselecteerde speler wordt tevens opgenomen in de ledenlijst(en) waar de niet-geselecteerde spelers voorheen ook in voorkwamen.


Meerdere spelers met dezelfde naam

Mocht u verschillende spelers hebben met exact dezelfde voornaam en achternaam die u dus ook als aparte spelers wilt bewaren in uw ledenlijst, dan kunt u op Overslaan drukken. Wel is het raadzaam om verschillen in de naam aan te brengen zodat ze niet naar voren komen bij het samenvoegen van spelers.


Spelers met een sterretje achter hun naam (verwijderde spelers)

Als u een speler meerdere keren voorkomt waarvan één of meerdere keren met sterretje achter de naam en tevens één of meerdere keren zonder sterretje achter de naam, is het raadzaam de speler zonder sterretje te behouden. Eventueel verloren gegane persoonlijke gegevens voert u opnieuw weer in indien nodig.


Extra informatie

Bridge-It 5 handleiding


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

14-10-2021 - Artikel gepubliceerd